06-57545232 lizzy@lizzydewilde.nl

Privacyverklaring

Lizzy de Wilde Tekstschrijver is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lizzydewilde.nl
Laan van Meerdervoort 1577
2555 BR Den Haag
0031 70 3260413
06 57545232

Persoonsgegevens die Lizzy de Wilde Tekstschrijver verwerkt

Lizzy de Wilde Tekstschrijver verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Contactgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit zijn contactgegevens die ik nodig heb om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en/of de levering van producten.

Bezoekersgegevens: op de website van Lizzy de Wilde Tekstschrijver (in het vervolg aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Zo kan ik zien welke pagina’s goed scoren, zodat ik hiervan kan leren voor mijzelf en voor mijn klanten. Het gaat om geanonimiseerde IP-adressen die niet worden opgeslagen.

Betaalgegevens: ik gebruik jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst. Ik sla bankrekeningnummers niet op, ik kan ze wel terugvinden in mijn (online) bankafschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lizzy de Wilde Tekstschrijver verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dienstverleners: Lizzy de Wilde Tekstschrijver deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Lizzy de Wilde Tekstschrijver correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Facturen verstuur ik vanuit het programma Factuursturen.nl. Het is mogelijk dat ik in de toekomst een e-mailmarketing automation systeem inschakel zoals Mailchimp. Met deze bedrijven die dus in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Lizzy de Wilde Tekstschrijver een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Overheid: Op verzoek van overheidsinstanties zal Lizzy de Wilde Tekstschrijver persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. Als ik controle krijg van de belastingdienst zal de inspecteur jouw gegevens kunnen inzien op mijn notebook.   

Cookies of vergelijkbare technieken die Lizzy de Wilde Tekstschrijver gebruikt

Lizzy de Wilde Tekstschrijver gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Lizzy de Wilde Tekstschrijver gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de Website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Lizzy de Wilde Tekstschrijver hiermee de website optimaliseren.

Lizzy de Wilde Tekstschrijver maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service zoals Google Analytics. Ik heb het zo ingesteld bij Google, dat de informatie die Google verzamelt geanonimiseerd wordt weergegeven. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. Lizzy de Wilde Tekstschrijver heeft hier geen invloed op en heeft geen toestemming gegeven om de via Lizzy de Wilde Tekstschrijver verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Op de Website zijn cookies in gebruik van sociale netwerken, zodat jij berichten van mij kunt delen via LinkedIn en Facebook. Deze cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je zelf ook gebruik maakt/een account hebt op één van die platforms.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties, bijvoorbeeld klanten van mij (uiteraard met hun toestemming). Lizzy de Wilde Tekstschrijver draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende websites die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Lizzy de Wilde Tekstschrijver bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Lizzy de Wilde Tekstschrijver jouw persoonsgegevens verwerkt, en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Lizzy de Wilde Tekstschrijver jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lizzy de Wilde Tekstschrijver en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lizzy@lizzydewilde.nl.

Beveiliging

Lizzy de Wilde Tekstschrijver neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Lizzy de Wilde Tekstschrijver heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lizzy@lizzydewilde.nl

Een klacht indienen kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de link: Autoriteit Persoonsgegevens